Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Chính phủ xin ý kiến về việc kéo dài thời gian thanh toán kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015

Khang Nhi 21-10-2019 17:16
Kinhtedothi - Chiều 21/10, trong Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Chính phủ trình xin ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Về căn cứ sử dụng kinh phí kết dư Quỹ Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, theo khoản 3 Điều 35 Luật BHYT năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (gọi là Luật BHYT) và Điều 6 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, trường hợp tỉnh, TP trực thuộc trung ương có số thu BHYT dành cho KCB lớn hơn số chi KCB trong năm, phần kinh phí chưa sử dụng hết được phân bổ và sử dụng theo lộ trình. Tình hình sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình. Ảnh: Quochoi.vn

Theo báo cáo quyết toán Quỹ BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2015 có 38 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng có kết dư Quỹ KCB tổng số là 5.838 tỷ đồng; phần 20% để lại cho địa phương sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật BHYT là 1.167 tỷ đồng. Sau khi báo cáo quyết toán Quỹ BHYT năm 2015 được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua, ngày 29/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có các văn bản từ số 5329/BHXH-CSYT đến số 5367/BHXH-CSYT thông báo 20% số kinh phí dành cho KCB chưa sử dụng hết năm 2015 gửi cho từng địa phương.

Để sử dụng có hiệu quả kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2015 mà các địa phương đã tiết kiệm được, tại Kỳ họp thứ 8, Chính phủ báo cáo về sự cần thiết cho phép các địa phương được phép kéo dài thời gian thanh toán với những lý do như sau:

Thứ nhất, năm 2017 là năm đầu một số tỉnh, TP được sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015 theo quy định của Luật BHYT nên việc tổ chức thực hiện nguồn kinh phí này có nhiều lúng túng từ khâu rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí của từng nhiệm vụ chi theo quy định của Luật BHYT, trình UBND, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi thực hiện.

Theo phản ánh của các địa phương, việc chậm thanh toán kinh phí mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh do nhiều nguyên nhân, từ khâu lựa chọn, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định mới của pháp luật về đấu thầu mua sắm tập trung gặp nhiều lúng túng.

Tiếp theo là việc đặt hàng, nhập khẩu, xin giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế tại Việt Nam, bàn giao lắp đặt tài sản mất nhiều thời gian nên phần kinh phí dành để mua sắm trang thiết bị y tế chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ghi trong thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Thứ hai, việc cho phép các tỉnh, TP có số thu BHYT lớn hơn số chi KCB được sử dụng 20% phần kết dư để mua trang thiết bị y tế và mua phương tiện vận chuyển người bệnh ở tuyến huyện được quy định rõ tại điểm a khoản 3 Điều 35 Luật BHYT. Thời gian thực hiện từ ngày Luật này có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2015) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020; từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán toàn bộ vào quỹ dự phòng để điều tiết chung. Như vậy, việc mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT tại các địa phương chỉ thực hiện trong một giai đoạn nhất định, đến hết năm 2020.

 Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Thực tế từ năm 2016 số thu BHYT luôn nhỏ hơn số chi KCB BHYT, số bội chi quỹ BHYT đang gia tăng do hai nguyên nhân chủ yếu: Một là thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ KCB theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ; Hai là mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT tối đa bằng 6% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHYT nhưng mức đóng thực tế từ năm 2008 đến nay vẫn giữ nguyên là 4,5%, chưa điều chỉnh.

Theo báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ BHYT hàng năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2015 có 38 tỉnh, thành phố có kết dư quỹ KCB, nhưng năm 2016 chỉ có 12 tỉnh, thành phố, năm 2017 có 4 tỉnh, thành phố, từ năm 2018 dự kiến không có tỉnh, TP có kết dư Quỹ KCB BHYT.

Thứ ba, trong điều kiện nguồn ngân sách đầu tư cho lĩnh vực y tế giai đoạn 2016 - 2020 còn hạn chế, thì nguồn 20% kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015 là một trong những giải pháp quan trọng để cơ sở KCB có trang thiết bị để thực hiện dịch vụ và người dân được thụ hưởng dịch vụ có chất lượng.

Việc cho phép kéo dài thời gian thanh toán số kinh phí này cũng là một giải pháp quan trọng, góp phần giảm áp lực chi ngân sách nhà nước (vì nếu không, ngân sách nhà nước hoặc cơ sở KCB sẽ phải đầu tư) và thực hiện có hiệu quả mục tiêu đến năm 2020 giảm ít nhất 50% tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương theo Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.

Thứ tư, trường hợp không cho phép các địa phương kéo dài thời gian thanh toán, thực hiện thu hồi số kinh phí này về Quỹ dự phòng chung theo quy định của Luật BHYT, thì theo quy định tại các Điều 13, 360, 361 và 419 Bộ luật Dân sự năm 2015, các địa phương sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho đơn vị cung cấp tài sản, bao gồm các chi phí theo giá trị tài sản nhập khẩu; chi phí về nhập khẩu hàng hóa theo quy định; các chi phí bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, chạy thử; chi phí lãi tiền vay trả cho ngân hàng và các khoản chi phí phát sinh khác có liên quan theo quy định của Tòa án. Theo Luật Ngân sách nhà nước và Luật BHYT, nội dung chi từ nguồn ngân sách địa phương và quỹ BHYT không có chi bồi thường thiệt hại nêu trên. Mặt khác, đến thời điểm này, dự toán ngân sách địa phương năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, trong đó chưa bố trí kinh phí để xử lý vấn đề này; một số địa phương ngân sách còn khó khăn, không thể cân đối được để thanh toán cho các nhà thầu. Do đó, trường hợp không cho phép kéo dài thời gian thanh toán, các địa phương buộc phải điều chỉnh lại bố trí dự toán năm 2019 để có nguồn thanh toán, sẽ gây khó khăn, bị động cho các địa phương. Đồng thời, không đảm bảo yêu cầu gắn trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện chính sách BHYT, khuyến khích các cơ sở KCB, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng Quỹ BHYT tiết kiệm, minh bạch, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Chính phủ trình Quốc hội cho phép 11 tỉnh, thành phố (nêu tại điểm b khoản 3 Tờ trình này) được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, tổng số tiền là 518.389 triệu đồng.

Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào Quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT. Đồng thời giao Chính phủ tổ chức thực hiện và phê bình nghiêm túc 11 địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ KCB BHYT năm 2015 theo quy định của Luật BHYT./.

TAG: Quốc hội khám chữa bệnh y tế chữa bệnh bệnh nhân BHYT
 
Tin khác
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm 'bình thường mới' với Singapore
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm "bình thường mới" với Singapore
Hai Thủ tướng nhất trí cùng nỗ lực giữ đà phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore thông qua duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương.
Khai mạc Gala 'xiếc ba miền' tại Quảng Ninh
Khai mạc Gala "xiếc ba miền" tại Quảng Ninh
Kinhtedothi - Tối 29/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khai mạc “Gala Xiếc ba miền 2020”. Chương trình do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện.
Đảng bộ phường Khương Mai tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ phường Khương Mai tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Kinhtedothi - Trong 2 ngày 28 - 29/5, Đảng bộ phường Khương Mai (quận Thanh Xuân) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc: Bảo đảm tiến độ, thành công Đại hội Đảng các cấp tại Thanh Oai
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc: Bảo đảm tiến độ, thành công Đại hội Đảng các cấp tại Thanh Oai
Kinhtedothi – “Đối với các vụ việc, đơn thư liên quan đến Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai phải lưu ý giải quyết chặt chẽ, đúng quy định; cân nhắc kỹ các vụ việc để giải quyết cho hợp tình, hợp lý; đồng thời, bảo đảm tiến độ, thành công Đại hội Đảng các cấp” - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.
Công an tỉnh Bình Định có Giám đốc mới
Công an tỉnh Bình Định có Giám đốc mới
Kinhtedothi - Đại tá Võ Đức Nguyện - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.
Quảng Ngãi: Hàng chục trụ sở bỏ không ở huyện miền núi
Quảng Ngãi: Hàng chục trụ sở bỏ không ở huyện miền núi
Kinhtedothi - Sau khi sáp nhập vào huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), hàng chục trụ sở làm việc ở Tây Trà (cũ) đang trong tình trạng bỏ không làm dấy lên lo ngại lãng phí tài sản công nếu không có phương án sử dụng hợp lý.
Hà Nội sẽ thành lập mới hai cụm công nghiệp tại huyện Hoài Đức
Hà Nội sẽ thành lập mới hai cụm công nghiệp tại huyện Hoài Đức
Kinhtedothi. - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2623-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Hoài Đức ngày 16/5/2020....
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy nghỉ hưu theo chế độ
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy nghỉ hưu theo chế độ
Kinhtedothi - Theo Quyết định số 8547-QĐ/TU ngày 17/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Huy được nghỉ để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6/2020...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Sâu sát những đơn vị khó khăn trong sản xuất kinh doanh để kịp thời giải quyết
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Sâu sát những đơn vị khó khăn trong sản xuất kinh doanh để kịp thời giải quyết
Kinhtedothi-"Đối với những đơn vị còn lại chưa tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội cần quan tâm nắm chắc tình hình cơ sở, rà soát kỹ nội dung để chỉ đạo thành công Đại hội, trong đó nắm chắc tình hình những đơn vị có vấn đề về đoàn kết nội bộ và khó khăn trong sản xuất kinh doanh để kịp thời có giải pháp"- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ.
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Thực hiện quy chế dân chủ phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Thực hiện quy chế dân chủ phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm
Kinhtedothi - Tại cuộc kiểm tra việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở tại phường Gia Thụy và phường Thượng Thanh (quận Long Biên), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, cần gắn việc thực hiện QCDC gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của TP, địa phương, nhất là “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch Covid, vừa phát triển kinh tế - xã hội...
Hà Nội: Thanh, kiểm tra thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính
Hà Nội: Thanh, kiểm tra thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính
Kinhtedothi - Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra thái độ phục vụ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp.