03-09-2020 09:03

Dấu mốc Việt Nam 75 năm

Từ ngày độc lập đến nay, Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, từng bước vươn lên hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế trên thế giới.