Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Khắc phục ngay những trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định tại các bộ

Linh Chi 23-07-2019 21:18
Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo các bộ chỉ đạo quyết liệt thực hiện chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát khắc phục các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị.

Hôm nay (23/7), Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc và kiểm tra tại các bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL), Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), Y tế trong thực hiện các hoạt động công vụ.

Bộ VH-TT&DL: Làm tốt tinh giản biên chế

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Bộ VH-TT&DL

Tại Bộ VH-TT&DL, Tổ công tác cho rằng, 2 năm lại đây, Bộ đã rất thận trọng trong tuyển dụng, tuyển dụng đặc cách thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để được hướng dẫn thực hiện, đến nay cơ bản không có đơn thư như năm 2017 trở về trước. Đối với kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, cơ bản Bộ VH-TT&DL nghiêm túc thực hiện, đã có chuyển biến tích cực, khắc phục được hạn chế về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị Bộ bổ sung số lượng biên chế có mặt trên số lượng được giao; bổ sung đầy đủ việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; rà soát các trường hợp lao động hợp đồng (LĐHĐ) trong cơ quan hành chính để có biện pháp chấm dứt. Về quản lý biên chế và tinh giản biên chế (TGBC), Bộ VH-TT&DL đã tinh giản đạt tỷ lệ 6,7% khối hành chính, 6,2% với khối sự nghiệp, song vẫn còn biên chế công chức và viên chức nhưng chưa sử dụng; Tổ đề nghị Bộ có kế hoạch sử dụng hết số biên chế được giao. Cùng với đó, báo cáo cụ thể việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) hàng năm…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng Bộ VH-TT&DL đã thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy; đã phê duyệt đề án vị trí việc làm (VTVL) với 100% đơn vị. Nhất là TGBC đạt 6,7% với công chức và 6,2% với viên chức, nên đây là một trong số bộ, ngành làm tốt công tác này. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế của ngành, đó là trong một số lễ hội dân gian còn có các hoạt động mê tín dị đoan; Bộ chậm đề xuất chính sách đặc thù với viên chức trong ngành và giao quyền tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư trong lĩnh vực VH-TT&DL còn hạn chế; biên chế được giao và biên chế sử dụng thực tế còn có chênh lệch…

Từ đó, Bộ trưởng đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; khắc phục các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cùng với đó, rà soát các quy định theo thẩm quyền của Bộ để sửa đổi cho phù hợp quy định pháp luật; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo 100% đơn vị được kiểm tra trong năm 2019. Ngoài ra, đề nghị lãnh đạo Bộ chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, cần thì đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ; đẩy mạnh tổ chức sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và chuyển sang cơ chế tự chủ.

Bộ GD&ĐT: Nhiều bất cập trong bổ nhiệm, tinh giản biên chế

Tại Bộ GD&ĐT, Tổ công tác cho rằng, theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT còn một số trường hợp LĐHĐ làm công tác chuyên môn; số cấp phó ở một số cơ quan, đơn vị vượt quá quy định. Tổ đề nghị Bộ báo cáo công tác tuyển dụng công chức từ năm 2016 đến nay; báo cáo việc khắc phục những hạn chế theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; bổ sung kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 về sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính và các ĐVSNCL. Cùng với đó, cần xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, đảm bảo 100% đơn vị được kiểm tra trong năm 2019. Về quản lý biên chế CCVC, đề nghị Bộ bổ sung số có mặt trên số biên chế được giao; rà soát và chấm dứt sử dụng LĐHĐ làm công tác chuyên môn; báo cáo rõ việc xây dựng, phê duyệt đề án VTVL trong các ĐVSNCL. Tổ cũng đề nghị Bộ làm rõ số lượng TGBC, bổ sung số liệu bổ nhiệm lần đầu và số cấp phó, rà soát các trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn để có giải pháp khắc phục.

 Tổ Công tác làm việc tại Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá, Bộ GD&ĐT đã triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, nổi bật là chất lượng đào tạo được nâng lên; có nhiều cải cách trong quản lý nhà nước của ngành, được xã hội quan tâm đánh giá cao. Song, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26, Quyết định 1847 của Thủ tướng phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và các văn bản về phòng chống tham nhũng vặt còn hạn chế, như việc chạy trường, chạy lớp; tham nhũng trong giáo dục vẫn diễn ra. Về quản lý biên chế giáo dục, Bộ chưa phối hợp chặt chẽ với địa phương để quản lý tốt. Đặc biệt, về TGBC và công tác bổ nhiệm còn nhiều bất cập; phê duyệt đề án VTVL trong các ĐVSN còn chậm, chưa tham mưu trình Chính phủ đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục và ĐVSNCL.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng CBCCVC; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra công vụ và phải hoàn thành việc kiểm tra 100% các đơn vị trong năm 2019. Rà soát và khắc phục các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ như tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm… theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương để sắp xếp, tổ chức các ĐVSN tinh gọn. Cùng với đó, nghiên cứu bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền Bộ để thực hiện các quy định mới, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các ĐVSNCL trong lĩnh vực GD&ĐT, chỉ đạo quyết liệt TGBC.

Bộ Y tế: Chấm dứt ngay hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn

Đối với Bộ Y tế, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ trong việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư; có kế hoạch và lộ trình triển khai các nghị quyết của T.Ư về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đồng thời, ngành có chuyển biến tốt trong lề lối làm việc, tác phong ứng xử của cán bộ y tế. Bộ cũng đã đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy từ T.Ư đến địa phương; giao tự chủ cho các ĐVSN với tỷ lệ cao… thể hiện sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và sự phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương.

 Quang cảnh buổi kiểm tra tại Bộ Y tế

Dù vậy, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra trong công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, Bộ Y tế còn nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm lại chậm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, rà soát lại các quy định của Bộ trước đây không còn phù hợp với các quy định mới, nhất là trong công tác cán bộ, đề án VTVL, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ… để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cùng với đó, đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương TGBC, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn; đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp dịch vụ y tế; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phải coi người bệnh là “khách hàng”. Đặc biệt, cần chấm dứt tình trạng sử dụng HĐLĐ làm công tác chuyên môn; xử lý dứt điểm hạn chế về công tác cán bộ theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị; kịp thời điều chỉnh VTVL trong các cơ quan hành chính và ĐVSNCL sau sắp xếp, sáp nhập.

 

TAG: bổ nhiệm công tác cán bộ
 
Tin khác
Tăng cường xử lý tình trạng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
Tăng cường xử lý tình trạng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Hà Tĩnh:  Tổng thu ngân sách năm 2019 ước đạt 13.250 tỷ đồng
Hà Tĩnh: Tổng thu ngân sách năm 2019 ước đạt 13.250 tỷ đồng
Kinhtedothi - Sáng 13/12, báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019, đạt 13.250 tỷ đồng.
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tác nghiệp báo chí
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tác nghiệp báo chí
Kinhtedothi - Chiều 13/12, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Biên tập báo. Tới dự có đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường tại thôn Lai Sơn, huyện Sóc Sơn
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường tại thôn Lai Sơn, huyện Sóc Sơn
Kinhtedothi – Chiều 13/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Công an TP, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND huyện Sóc Sơn kiểm tra, xác minh việc chôn lấp chất thải nguy hại tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Chủ động nắm tình hình để giải quyết sớm vụ việc phức tạp phát sinh
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Chủ động nắm tình hình để giải quyết sớm vụ việc phức tạp phát sinh
Kinhtedothi - Sáng 13/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
TP Hồ Chí Minh: Xây dựng không phép, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức bị miễn nhiệm
TP Hồ Chí Minh: Xây dựng không phép, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức bị miễn nhiệm
Kinhtedothi - Đó là quyết định của HĐND quận Thủ Đức khóa IV tại kỳ họp thứ 9 diễn ra ngày 11 và 12/12, sau khi các đại biểu HĐND quận này biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND đối với ông Lê Hữu Thành vì đã có hành vi xây nhà không phép, tồn tại trong thời gian dài.
 Cử tri quận Tây Hồ đề nghị xây dựng thêm các nhà sinh hoạt cộng đồng
Cử tri quận Tây Hồ đề nghị xây dựng thêm các nhà sinh hoạt cộng đồng
Kinhtedothi–Sáng 13/12, tổ đại biểu HĐND Thành phố ứng cử tại quận Tây Hồ đã có buổi tiếp xúc với cử tri, sau Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV.
Vinh danh 3 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Đời sống
Vinh danh 3 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Đời sống
Kinhtedothi-Sáng 12/12, tại Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã trao học bổng cho 3 Nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 cho các nghiên cứu tiềm năng tại Việt Nam năm 2019, và vinh danh 32 nhà khoa học nữ xuất sắc đã góp phần thay đổi ngành khoa học Việt Nam trong 10 năm qua.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Belarus
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Belarus
Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự ủng hộ to lớn của nhân dân Belarus dành cho Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.
Ý chí thanh niên
Ý chí thanh niên
Kinhtedothi - Cùng với giải đáp chính sách, người đứng đầu Chính phủ, lãnh đạo T.Ư đã có đối thoại cởi mở về những vấn đề thanh niên quan tâm, thanh niên cần; cổ vũ, khích lệ ý chí, khát vọng của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần “dám nghĩ, dám làm” trong thanh niên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt
Kinhtedothi - Chiều 12/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Tiếp Đoàn Uỷ ban Kinh tế Nhật - Việt của Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren).