Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Khắc phục ngay những trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định tại các bộ

Linh Chi 23-07-2019 21:18
Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo các bộ chỉ đạo quyết liệt thực hiện chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát khắc phục các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị.

Hôm nay (23/7), Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc và kiểm tra tại các bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL), Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), Y tế trong thực hiện các hoạt động công vụ.

Bộ VH-TT&DL: Làm tốt tinh giản biên chế

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Bộ VH-TT&DL

Tại Bộ VH-TT&DL, Tổ công tác cho rằng, 2 năm lại đây, Bộ đã rất thận trọng trong tuyển dụng, tuyển dụng đặc cách thông qua việc phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để được hướng dẫn thực hiện, đến nay cơ bản không có đơn thư như năm 2017 trở về trước. Đối với kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, cơ bản Bộ VH-TT&DL nghiêm túc thực hiện, đã có chuyển biến tích cực, khắc phục được hạn chế về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị Bộ bổ sung số lượng biên chế có mặt trên số lượng được giao; bổ sung đầy đủ việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; rà soát các trường hợp lao động hợp đồng (LĐHĐ) trong cơ quan hành chính để có biện pháp chấm dứt. Về quản lý biên chế và tinh giản biên chế (TGBC), Bộ VH-TT&DL đã tinh giản đạt tỷ lệ 6,7% khối hành chính, 6,2% với khối sự nghiệp, song vẫn còn biên chế công chức và viên chức nhưng chưa sử dụng; Tổ đề nghị Bộ có kế hoạch sử dụng hết số biên chế được giao. Cùng với đó, báo cáo cụ thể việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) hàng năm…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng Bộ VH-TT&DL đã thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy; đã phê duyệt đề án vị trí việc làm (VTVL) với 100% đơn vị. Nhất là TGBC đạt 6,7% với công chức và 6,2% với viên chức, nên đây là một trong số bộ, ngành làm tốt công tác này. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế của ngành, đó là trong một số lễ hội dân gian còn có các hoạt động mê tín dị đoan; Bộ chậm đề xuất chính sách đặc thù với viên chức trong ngành và giao quyền tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư trong lĩnh vực VH-TT&DL còn hạn chế; biên chế được giao và biên chế sử dụng thực tế còn có chênh lệch…

Từ đó, Bộ trưởng đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ trong sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; khắc phục các trường hợp đề bạt, bổ nhiệm chưa đúng quy định theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cùng với đó, rà soát các quy định theo thẩm quyền của Bộ để sửa đổi cho phù hợp quy định pháp luật; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo 100% đơn vị được kiểm tra trong năm 2019. Ngoài ra, đề nghị lãnh đạo Bộ chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, cần thì đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ; đẩy mạnh tổ chức sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và chuyển sang cơ chế tự chủ.

Bộ GD&ĐT: Nhiều bất cập trong bổ nhiệm, tinh giản biên chế

Tại Bộ GD&ĐT, Tổ công tác cho rằng, theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT còn một số trường hợp LĐHĐ làm công tác chuyên môn; số cấp phó ở một số cơ quan, đơn vị vượt quá quy định. Tổ đề nghị Bộ báo cáo công tác tuyển dụng công chức từ năm 2016 đến nay; báo cáo việc khắc phục những hạn chế theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; bổ sung kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 về sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính và các ĐVSNCL. Cùng với đó, cần xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, đảm bảo 100% đơn vị được kiểm tra trong năm 2019. Về quản lý biên chế CCVC, đề nghị Bộ bổ sung số có mặt trên số biên chế được giao; rà soát và chấm dứt sử dụng LĐHĐ làm công tác chuyên môn; báo cáo rõ việc xây dựng, phê duyệt đề án VTVL trong các ĐVSNCL. Tổ cũng đề nghị Bộ làm rõ số lượng TGBC, bổ sung số liệu bổ nhiệm lần đầu và số cấp phó, rà soát các trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn để có giải pháp khắc phục.

 Tổ Công tác làm việc tại Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá, Bộ GD&ĐT đã triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, nổi bật là chất lượng đào tạo được nâng lên; có nhiều cải cách trong quản lý nhà nước của ngành, được xã hội quan tâm đánh giá cao. Song, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26, Quyết định 1847 của Thủ tướng phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và các văn bản về phòng chống tham nhũng vặt còn hạn chế, như việc chạy trường, chạy lớp; tham nhũng trong giáo dục vẫn diễn ra. Về quản lý biên chế giáo dục, Bộ chưa phối hợp chặt chẽ với địa phương để quản lý tốt. Đặc biệt, về TGBC và công tác bổ nhiệm còn nhiều bất cập; phê duyệt đề án VTVL trong các ĐVSN còn chậm, chưa tham mưu trình Chính phủ đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục và ĐVSNCL.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng CBCCVC; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra công vụ và phải hoàn thành việc kiểm tra 100% các đơn vị trong năm 2019. Rà soát và khắc phục các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ như tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm… theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành, địa phương để sắp xếp, tổ chức các ĐVSN tinh gọn. Cùng với đó, nghiên cứu bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền Bộ để thực hiện các quy định mới, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các ĐVSNCL trong lĩnh vực GD&ĐT, chỉ đạo quyết liệt TGBC.

Bộ Y tế: Chấm dứt ngay hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn

Đối với Bộ Y tế, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ trong việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư; có kế hoạch và lộ trình triển khai các nghị quyết của T.Ư về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Đồng thời, ngành có chuyển biến tốt trong lề lối làm việc, tác phong ứng xử của cán bộ y tế. Bộ cũng đã đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy từ T.Ư đến địa phương; giao tự chủ cho các ĐVSN với tỷ lệ cao… thể hiện sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và sự phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương.

 Quang cảnh buổi kiểm tra tại Bộ Y tế

Dù vậy, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra trong công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, Bộ Y tế còn nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm lại chậm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, rà soát lại các quy định của Bộ trước đây không còn phù hợp với các quy định mới, nhất là trong công tác cán bộ, đề án VTVL, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ… để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cùng với đó, đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương TGBC, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn; đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp dịch vụ y tế; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phải coi người bệnh là “khách hàng”. Đặc biệt, cần chấm dứt tình trạng sử dụng HĐLĐ làm công tác chuyên môn; xử lý dứt điểm hạn chế về công tác cán bộ theo Kết luận 43 của Bộ Chính trị; kịp thời điều chỉnh VTVL trong các cơ quan hành chính và ĐVSNCL sau sắp xếp, sáp nhập.

 

TAG: bổ nhiệm công tác cán bộ
 
Tin khác
Quảng Ngãi dự kiến tuyển 400 viên chức
Quảng Ngãi dự kiến tuyển 400 viên chức
Kinhtedothi - Dự kiến sẽ có hơn 20 bộ đề thi để phục vụ kỳ thi tuyển 400 viên chức vào bổ sung cho các cơ quan, đơn vị.
Hà Nội – Nam Định: Lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để xúc tiến hợp tác
Hà Nội – Nam Định: Lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để xúc tiến hợp tác
Kinhtedothi - Sáng 17/8, đoàn công tác TP Hà Nội đã làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về kết quả hợp tác giữa 2 địa phương trong thời gian qua và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.
Tiếp tục thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
Tiếp tục thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban chỉ đạo 1899) tại Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban này.
Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh: 12 sáng kiến kỹ thuật được Quân khu 7 công nhận
Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh: 12 sáng kiến kỹ thuật được Quân khu 7 công nhận
Kinhtedothi – Ngày 16/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị, kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50 - PV) giai đoạn 2015 - 2019.
Hà Nội tăng cường hợp tác với Uruguay trong phát triển CNTT, giao lưu văn hóa
Hà Nội tăng cường hợp tác với Uruguay trong phát triển CNTT, giao lưu văn hóa
Kinhtedothi - Ngày 16/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Uruguay tại Việt Nam, bà Rosario Portell.
Bế mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Kinhtedothi - Diễn ra từ ngày 12/8 đến 16/8, Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát cùng các vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước.
Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Bộ Công an nhân kỷ niệm ngày truyền thống
Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Bộ Công an nhân kỷ niệm ngày truyền thống
Kinhtedothi - Sáng 16/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc mừng tại Bộ Công an nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2019).
Chưa thể yên tâm
Chưa thể yên tâm
Kinhtedothi - Hôm qua, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn, đánh giá lại việc thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề, kết luận về chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. Qua đó, đã thể hiện rõ tinh thần chất vấn, giám sát đến cùng của các đại biểu Quốc hội.
Báo Kinh tế & Đô thị đạt Giải B Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Báo Kinh tế & Đô thị đạt Giải B Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Kinhtedothi - Tối 15/8, 35 tác phẩm tiêu biểu đã được vinh danh tại Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019 do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Tham nhũng vặt” nhưng tác hại không “vặt”
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Tham nhũng vặt” nhưng tác hại không “vặt”
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, "tham nhũng vặt” gây ra tình trạng băng hoại đạo đức, xói mòn lòng tin của nhân dân và làm tăng chi phí của doanh nghiệp, người dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào
Kinhtedothi - Chiều 15/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chithmany, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào.