Trang chủ / Thời sự / Tin tức

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân

Hồng Thái 19-12-2019 11:49
Kinhtedothi - Từ khi có Chỉ thị 32-CT/TW, người dân TP Hà Nội đã có ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân từng bước được nâng lên.

Ngày 19/12, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đầu cầu TP Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư. Đồng thời, cho ý kiến Dự thảo báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và định hướng những nội dung chính về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, hội nghị còn nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Báo cáo tóm tắt về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Cụ thể: Thứ nhất, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đã được nâng lên trên tinh thần xác định rõ hơn công tác PBGDPL là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở.

Thứ hai, thể chế, chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ với văn bản có giá trị pháp lý cao nhất là Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản có liên quan từ cấp Nghị định đến Thông tư. Thứ ba, số lượng, chất lượng  nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL từng bước được cải thiện, nâng cao, bảo đảm ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong quản lý cũng như các hoạt động chuyên môn.

Thứ tư, nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, phù hợp hơn với từng đối tượng, địa bàn; hình thức PBGDPL đã được thực hiện đa dạng, phong phú, sáng tạo, thể hiện màu sắc, văn hóa của từng vùng miền đem lại hiệu quả thiết thực. Thứ năm, nguồn lực tài chính cũng như các chính sách hỗ trợ cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL từng bước được bảo đảm. Việc huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL đã được chú trọng và ngày càng có hiệu quả thiết thực với nhiều phương thức và mô hình phong phú, linh hoạt.

Thứ sáu, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật đã được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, lan toả của Ngày Pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Thứ bảy, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân đã được tăng cường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế như: Công tác PBGDPL chưa được sự quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, tổ chức. Nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL ở các cấp, các ngành vẫn chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới. Cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác PBGDPL chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa hoặc những địa bàn khó khăn. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa chuyển biến rõ nét…

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại đầu cầu TP Hà Nội

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị, phải tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là trách nhiệm được giao trong công tác PBGDPL. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL trong đó xác định rõ vai trò của cơ quan quản lý, điều phối và cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, ngành, địa phương. Đẩy mạnh giáo dục pháp luật song song với phổ biến pháp luật, thường xuyên đổi mới chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học. Thực hiện tốt công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL...

Trên cơ sở báo cáo tổng kết, các ý kiến phát biểu thống nhất, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW trong 15 năm qua. Kết quả tổng kết cho thấy, các cấp ủy đảng, chính quyền đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, từ đó giúp công tác PBGDPL trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại đầu cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, từ khi có Chỉ thị 32-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn TP Hà Nội về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL có sự chuyển biến rõ nét. Người dân đã có ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân từng bước được nâng lên.

Hà Nội đã nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của T.Ư; ban hành, hoàn thiện hệ thống các quy định, chính sách, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác PBGDPL được thực hiện đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ và đi vào nền nếp, gắn với trách nhiệm của từng công dân, cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể. Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL được củng cố kiện toàn. Công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL ngày càng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức, DN và cá nhân…

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật PBGDPL trên địa bàn Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chia sẻ một số bài học kinh nghiệm. Theo đó, việc triển khai thực hiện PBGDPL phải được cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP, ngành, địa phương; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL. Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế đáp ứng công tác PBGDPL theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL. Cùng đó, quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL; trọng tâm là thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ được giao làm đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện công tác PBGDPL. Ngoài ra, Bộ Tư pháp phối hợp với các Ban đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng có liên quan, tỉnh ủy, thành ủy đề xuất các giải pháp, kế hoạch cụ thể, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định triển khai thực hiện.


TAG: Phó Thủ tướng Thường trực trương hoa bình Chỉ thị 32-CT/TW chấp hành pháp luật PBGDPL Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn
 
Tin khác
Có 4 đơn vị của Bộ Y tế hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR
Có 4 đơn vị của Bộ Y tế hỗ trợ Hà Nội xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR
Kinhtedothi - Sáng 8/8, Đoàn làm việc của Bộ Y tế do ông Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội.
[Infographic] Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
[Infographic] Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khải Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
[Kinh nghiệm củng cố tổ chức cơ sở Đảng nhìn từ Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội]: Bài 3: Bài học về sự quyết liệt, sát sao
[Kinh nghiệm củng cố tổ chức cơ sở Đảng nhìn từ Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội]: Bài 3: Bài học về sự quyết liệt, sát sao
Kinhtedothi - Việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém hoặc có vấn đề khó khăn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cơ quan, đơn vị. Nhưng để thành công, quan trọng hơn là sự sát sao, xác định trách nhiệm và phải có quyết tâm, quyết liệt khát khao giải quyết mới có thể thành công.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Tấm gương cống hiến hết mình
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Tấm gương cống hiến hết mình
Trong suốt cuộc đời hoạt động, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người cộng sản vì nước, vì dân.
[Văn hóa chính trị và góc nhìn “đạo đức người cán bộ”] Bài 4: Nêu gương - nhân tố tiên quyết
[Văn hóa chính trị và góc nhìn “đạo đức người cán bộ”] Bài 4: Nêu gương - nhân tố tiên quyết
Kinhtedothi - Thực tế đã chỉ ra rằng, sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên chính là hành vi đạo đức cao đẹp nhất, có sức thuyết phục và lan tỏa sâu rộng nhất.
Hà Nội là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước
Hà Nội là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước
Thủ tướng đánh giá: “Hà Nội giờ đây là trung tâm kinh tế lớn, là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Bộ mặt Thủ đô thay đổi nhanh và phát triển toàn diện, khang trang, văn minh hơn, hiện đại hơn, thành phố xanh hơn, sạch hơn…”.
Thủ tướng phê duyệt nhân sự mới một số địa phương
Thủ tướng phê duyệt nhân sự mới một số địa phương
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.
Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020
Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020
Kinhtedothi - Sáng nay (7/8), tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.
Quận Cầu Giấy sẽ phối hợp xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức trả thù người tố cáo
Quận Cầu Giấy sẽ phối hợp xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức trả thù người tố cáo
Kinhtedothi – Ngày 7/8, Quận ủy Cầu Giấy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 2, khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đồng chí Nguyễn Phi Thường tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Phi Thường tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Kinhtedothi - Với số phiếu đạt 100%, Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV đã trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Phi Thường giữ chức Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hà Nội lấy ý kiến Ban Cán sự Đảng Chính phủ vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố
Hà Nội lấy ý kiến Ban Cán sự Đảng Chính phủ vào Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố
Kinhtedothi - Chiều 7/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Ban Cán sự Đảng Chính phủ vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025.