Công bố Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
Công bố Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức công bố các Quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.