Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là \'di sản tinh thần vô giá\'
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là \'di sản tinh thần vô giá\'
Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, Bản Di chúc của Bác Hồ thể hiện khát vọng cháy bỏng của Người về “xây dựng một nước Việt Nam, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.