Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP Hà Nội quý IV - 2017
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP Hà Nội quý IV - 2017
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP Hà Nội quý IV - 2017 (Thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ)rn