Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tận dụng cơ hội từ CMCN 4.0
Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tận dụng cơ hội từ CMCN 4.0
Hơn 1.000 đại biểu đã cùng thảo luận và đề xuất những ý tưởng, sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và các đối tác toàn cầu để đưa khu vực Đông Nam Á thực sự trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chủ động kiến tạo, làm chủ và khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc CMCN 4.0.