Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.