Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 11
Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 11
Chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ.