Mùa Xuân của Đảng - Những mốc son không thể phai mờ
Mùa Xuân của Đảng - Những mốc son không thể phai mờ
Ra đời vào một mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành mà trong đó có nhiều mùa Xuân trở thành mốc son không thể phai mờ.