Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, Sở tại 36 cơ quan
Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, Sở tại 36 cơ quan
Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 2424/BNV-CCVC về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng tại 14 bộ ngành trung ương và 22 địa phương.