Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương lần thứ 11
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương lần thứ 11
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 7/10/2019, tại Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.