Chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn với vận mệnh đất nước
Chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn với vận mệnh đất nước
Không ai đánh bại được chúng ta ngoại trừ chính chúng ta, nếu những khuyết điểm và sai lầm không được nhận thức, không được sửa chữa.