1494683331

Thay đổi để thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, với những lĩnh vực truyền thống, sức ép lúc này là định hướng lại, thậm chí còn phải chấp nhận điều chỉnh quy hoạch.