UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật một số tổ chức, cá nhân
UBKT Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật một số tổ chức, cá nhân
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã phân tích, kết luận làm rõ các vi phạm và bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền, bảo đảm khách quan, đúng nguyên tắc, quy định.